نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

لوطی گری به سبیل و انگشتر  خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده

به حبس کشیدن نیست به تجربه ادمی هست

به ریش نیست که به ریشه ا ست

لوطی های بودند که شهید شدن

لوطی های که به این خاک جون دادان با خون دادان

اره مرد های بی ادا


[+] نوشته شده توسط لوطی در 16:8 | |فرق لوطی با لات

فرف لوطی با لات خیلی زیاده داش

لات نوچه می پرورونه

لوطی اسم مولا علی(ع) میاره

لات نره می کشه

لوطی یا هو می گه

لات دنبال ناموس مردم

لوطی نامرحم میدونه نگاه نمی کنه

لات  تیزیو حق می گشه 

لوطی بر نا حق

لات میگه وظیفته 

لوطی میگه اقایی کردی

..................

البته نمی گم که خودم لوطیم 

این رسم  لوطی های قدیم بوده

 


[+] نوشته شده توسط لوطی در 15:42 | |معلم لوطی


        

                                            معلم لوطی حالا کن


[+] نوشته شده توسط لوطی در 21:30 | |روزگار

همه میگن زمان لوطی گری گذشته

اما مرام لوطی گری نه هنوز زنده است

مرام اعبارت از

جوان مردی

رفاقت پاک

بزرگ کوچک بلد بودن و..................

به کرم مولا علی هنوز لوطی گری مونه

 


[+] نوشته شده توسط لوطی در 21:21 | |                                                

                     برنارفیقان شرم باد   


[+] نوشته شده توسط لوطی در 21:10 | |ساملیک

به شما رفیقای خوب با مرام


[+] نوشته شده توسط لوطی در 9:56 | |صفحه قبل 1 صفحه بعد